KARASHISHI | Silk Aloha Shirt m20011102svy00-m-02-dl.jpg

KARASHISHI | Silk Aloha Shirt

310.00
KUNIYOSHI LOVES CATS | Silk Aloha Shirt 2_000000001113.jpg

KUNIYOSHI LOVES CATS | Silk Aloha Shirt

330.00
GOLDFISH | Silk Aloha Shirt

GOLDFISH | Silk Aloha Shirt

310.00
UMETAKENIKIKUMAGAKIi | Silk Aloha Shirt 17_000000001059.jpg

UMETAKENIKIKUMAGAKIi | Silk Aloha Shirt

330.00
WAVES AND VORTEX | Silk Aloha Shirt 2_000000000702.jpg

WAVES AND VORTEX | Silk Aloha Shirt

310.00
WINGS / Someori Collaboration | Silk Aloha Shirt 57533101_2111426388907042_1415336460134907904_o.jpg

WINGS / Someori Collaboration | Silk Aloha Shirt

330.00
DOTOUZU ONAMI / HOKUSAI | Silk Aloha Shirt 7Z8A7082 (1).jpg

DOTOUZU ONAMI / HOKUSAI | Silk Aloha Shirt

330.00
Robster | Silk Aloha Shirt 6_000000001561.jpg

Robster | Silk Aloha Shirt

330.00
CRANE OF A HUNDRED | Silk Aloha Shirt m20011906bo-00-m-02-dl.jpg

CRANE OF A HUNDRED | Silk Aloha Shirt

310.00
JAKUCHU ITO | Silk Aloha Shirt 2_000000000649.jpg

JAKUCHU ITO | Silk Aloha Shirt

330.00
FLOWER AND PEACOCK | Silk Aloha Shirt 34.jpg

FLOWER AND PEACOCK | Silk Aloha Shirt

310.00
IVY AND PEONY / RED  | Silk Aloha Shirt m20011106rrd00-m-03-dl.jpg

IVY AND PEONY / RED | Silk Aloha Shirt

310.00
JAKUCHU ITO / Blue | Silk Aloha Shirt 6_000000001750.jpg

JAKUCHU ITO / Blue | Silk Aloha Shirt

330.00
CHAYATSUJI / BLUE  | Silk Aloha Shirt 2_000000000447.jpg

CHAYATSUJI / BLUE | Silk Aloha Shirt

310.00
SYOKAKU NI KIKUMOYOU | Silk Aloha Shirt m20011505yy-00-2.jpg

SYOKAKU NI KIKUMOYOU | Silk Aloha Shirt

310.00
HOKUSAI GREAT WAVES | Silk Aloha Shirt 2_000000001063.jpg

HOKUSAI GREAT WAVES | Silk Aloha Shirt

330.00
KAEN DAIKO | Silk Aloha Shirt m20021306rr-00-3.jpg

KAEN DAIKO | Silk Aloha Shirt

330.00
HAKONE / HIROSHIGE UTAGAWA | Silk Aloha Shirt utagawahiroshige_aloha.jpg

HAKONE / HIROSHIGE UTAGAWA | Silk Aloha Shirt

330.00
SAKURA | Silk Aloha Shirt m20010508bt-00-6.jpg

SAKURA | Silk Aloha Shirt

310.00
IVY AND PEONY / BLACK  | Silk Aloha Shirt 6_000000001748.jpg

IVY AND PEONY / BLACK | Silk Aloha Shirt

310.00
IKYU no Ryu (Kabuki Dragon) | Silk Aloha Shirt m20020811rr-00-m-03-dl.jpg

IKYU no Ryu (Kabuki Dragon) | Silk Aloha Shirt

330.00
MARUYAMA ŌKYO | Silk Aloha Shirt 6_000000001593.jpg

MARUYAMA ŌKYO | Silk Aloha Shirt

330.00
RYUJIN | Silk Aloha Shirt m20010513nn-00-10.jpg

RYUJIN | Silk Aloha Shirt

310.00
RANGIKU | Silk Aloha Shirt 2_000000001067.jpg

RANGIKU | Silk Aloha Shirt

310.00
DEMONS IN HELL | Silk Aloha Shirt 2_000000001749.jpg

DEMONS IN HELL | Silk Aloha Shirt

310.00
FINE PATTERN OF CHIKEN / RED | Silk Aloha Shirt IMG_2611.JPG

FINE PATTERN OF CHIKEN / RED | Silk Aloha Shirt

310.00
RYUSUISHIKISOUKAZU / SAKAI HOUITSU | Silk Aloha Shirt 2_000000001564.jpg

RYUSUISHIKISOUKAZU / SAKAI HOUITSU | Silk Aloha Shirt

330.00
CHAYATSUJI | Silk Aloha Shirt IMG_2690.JPG

CHAYATSUJI | Silk Aloha Shirt

310.00
FINE PATTERN OF CHIKEN / BLUE | Silk Aloha Shirt

FINE PATTERN OF CHIKEN / BLUE | Silk Aloha Shirt

310.00
DRAGON IN WAVE | Silk Aloha Shirt m20021803bw-00-m-02-dl.jpg
sold out

DRAGON IN WAVE | Silk Aloha Shirt

330.00
Botan to Kiku | Long Sleeve Silk Aloha Shirt 2_000000000953.jpg
sold out

Botan to Kiku | Long Sleeve Silk Aloha Shirt

315.00